Nieuws

Up to index
up to
index


*
Het laatste nieuws.
*
Kranten.com - hét online krantenoverzicht
*
Kidon's Media Links. Meer media dan de doorsnee lezer aan kan. Kranten, tijdschriften, televisie, radio, filmstudio's, nieuwsagentschappen, etc.
*
CEO Express; Executive Gateway to the Internet. Alle top-nieuwsbronnen bij elkaar op één pagina.
*
FindLaw's Legal News is een 24-uurs bron van internationale juridische informatie.
*
ICT & Recht nieuws
*
Google News.
*
Over Juridische Aspecten van Internet (JAVI)
*
Stibbe ICT Law Newsletter
*
Law News Network.
*
Juridisch Tijdschrift voor Internet en E-business
*
Het Nederlands Juristenblad.
*
De 2-maandelijkse nieuwsbrief van Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK) is zeer de moeite waard.
*
de Pous' Recht Online biedt een aantal artikelen over informatietechnologie en recht
*
'Best Of The Web For Lawyers' bij legal.online.
*
The Global Internet Project is een ander initiatief dat vooronderstelt dat het Internet niet zonder sterk internationaal leiderschap kan.
*
De Europese Commissie heeft een groenboek gepubliceerd m.b.t. de convergentie op het gebied van telematica.
*
'Wetgeving voor de Elektronische Snelweg'
In de kabinetsnota 'Wetgeving voor de Elektronische Snelweg' worden een aantal voorstellen gedaan m.b.t. de mogelijke regulering van het Internet; o.a. electronisch briefgeheim, tappen en ISP-aansprakelijkheid. Voorts wil de nota de overheid een handleiding geven voor het oplossen van wetgevingskwesties die zich kunnen voordoen in verband met de elektronische snelweg.
*
De Minister van Justitie overweegt een virtueel kenniscentrum op het terrein van recht en informatietechnologie op te zetten.
*
Het Ministerie van Economische Zaken heeft een site geheel gewijd aan e-commerce.
Daar is ook het Actieplan Electronic Commerce te vinden.
*
Communications Regulation - New Patterns and Problems bevat acht artikelen en drie boekbesprekingen, over onderwerpen als auteursrecht, mediaregulering, telematicarecht, en de relatie tussen televisie en telecommunicatiebeleid. De artikelen zijn grotendeels geschreven vanuit een Europees gezichtspunt.
*
Het Gerechtshof Amsterdam heeft een eigen website.
*
De uitspraken van de Hoge Raad zijn online.
*
An Appraisal of Technologies of Political Control, een rapport aan het Europese Parlement.
*
Duncan Campbell's Homepage over STOA.
*
Voorstel nieuwe Telecommunicatiewet
Met het voorstel voor een nieuwe Telecommunicatiewet (TK 1996-1997, 25 533, nrs. 1-3) zal de markt voor telecommunicatienetwerken en -diensten worden geliberaliseerd. Het was de intentie van de regering dat de Telecommunicatiewet op 1 januari 1998 in werking zou treden en daarmee de huidige WTV zou vervangen.
Wettekst, Memorie van Toelichting, Advies Raad van State, Transponeringstabel en Nader rapport kunnen niet online worden bekeken doch dienen te worden gedownloaded in WP5.1- of Word6.0-format. Een handleiding is beschikbaar.
*
Er is ook een vernuftige frames-versie van de nieuwe Telecommunicatiewet.
*
ISOC.NL
De Internet Society Nederland (ISOC.NL), de Nederlandse afdeling van de internationale Internet Society wil zich onder meer richten op maatschappelijke aspecten die een meer juridische, financiële of economische inslag hebben. Over zaken als privacy, marktontwikkeling en belastingheffing geeft de ISOC gevraagd en ongevraagd advies aan regering en parlement.
*
De internationale Internet Society heeft ook een interessante Guide to Internet Law.
*
Law And Borders - The Rise of Law in Cyberspace is de titel van een verhandeling over de consequenties van de Electronische Snelweg, welke leiden tot een verschuiving van de huidige jurisdictie gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel naar een virtuele jurisdictie gebaseerd op 'geautoriseerde toegang'. Het zelfregulerend vermogen van Cyberspace zal leiden tot nieuwe, eigen regels niet gehinderd door geografische grenzen.
*
In het rapport 'Staat zonder land' komt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met zoveel woorden tot dezelfde conclusie.
*
De American Bar Association is een onderzoek begonnen naar jurisdictie op het Internet. Een analysemodel en een stand van zaken voor de V.S. en voor Europa zijn reeds te raadplegen.
*
Jurisdiction and the Internet; Are Traditional Rules Enough? geeft de Canadese visie weer.
*
Zie in dat kader ook International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet?. Met veel Amerikaanse jurisprudentie.
*
Voor meer cyber-jurisprudentie zie Cyberspace Law Table of Cases en Litigation Updates - Computer.
*
In een officieus document getiteld Digital Tornado: The Internet and Telecommunications Policy van 27 maart 1997 heeft de Amerikaanse Federal Communications Commission een analyse gedaan van de vragen welke Internet oproept m.b.t. communicatietechnologie-beleid. Overheidsregulering zou volgens de analyse 2 uitgangspunten moeten hebben: vermijden van onnodige regulering en het ter discussie stellen van de huidige regulering.
*
Inmiddels is er een nieuw document van de FCC verschenen, getiteld The FCC and the Unregulation of the Internet
*
Governance of the Internet--a UK perspective beziet een Europese aanpak (vanuit een Britse optiek) van Internet-regulering ('governance'), waaronder het opstellen van een 'Internet-grondwet', regelgevend orgaan en rechtspraak.
*
Binnen het actieplan "One Planet, One Net": CPSR Campaign on Internet Governance heeft de Computer Professionals for Social Responsibility een voorzet gedaan voor basisbeginselen van Internet Governance getiteld Principles for the Internet Era".
*
Voor een zeer kritisch commentaar op de governance-discussie zie The "Governance" Debacle: How the Ideal of Internetworking Got Buried by Politics.
*
In de verhandeling And How Shall the Net Be Governed? - A Meditation on the Relative Virtues of Decentralized, Emergent Law wordt aandacht besteed aan de vraag of en zo ja volgens welke model en welke randvoorwaarden Internet gereguleerd zou kunnen worden.
*
Ook interessant in dat kader is Internet und andere Kommunikationsnetze - ein rechtsfreier Raum? van de Juridische Faculteit van de Universität Tübingen.
*
International Policy Issues Related To Internet Governance.
*
10e GVU WWW-onderzoeksrapport beschikbaar!
Het 10e onderzoeksrapport is gereed. I.t.t. de voorgaande poll werd nu privacy als het belangrijkste onderwerp gezien (19,1%), direct gevolgd door snelheid (18,5%) en overheidsregulering (10%). Interessant verschil van mening tussen V.S. en Europa over de rangorde van de twee belangrijkste onderwerpen. Idem over pornografie en beveiliging van e-commerce. Van de deelnemers uit Europa is 81,6% man, het aantal vrouwelijke deelnemers is opnieuw licht toegenomen, tot 18,4%. Zie ook de eerdere onderzoeken. De 11e survey is alweer in voorbereiding.
*
IETF (Internet Engineering Task Force) houdt gedetailleerde statistieken bij per land en domainnaam.
*
Zie ook The OCLC Office of Research Web Characterization Project.*
Valid XHTML 1.0!